Zasady tworzenia hasła

IMPREZY –  zasady tworzenia hasła korporatywnego

Dla nazw imprez (konferencji, kongresów, soborów i synodów, zjazdów, festiwali i konkursów, zawodów sportowych, targów i wystaw) posiadających indywidualną nazwę tworzy się hasła zgodnie z postanowieniami PN-N 01230.

Nazwy przejmowane są z opracowywanego dokumentu lub źródeł informacji.

 Wybór nazwy

W haśle występuje nazwa własna imprezy.  Jeśli impreza odbywa się w ramach stałego cyklu imprez lub jest wyodrębnioną częścią innej imprezy, podaje się w haśle jej nazwę indywidualną. Tworzy się także hasła wyrażające stały cykl imprez.  Zasady wyboru języka są takie same, jak w przypadku nazw organizacji. Akronimy i inne skróty stosuje się wówczas, gdy pełna wersja nazwy nie występuje, ani w dokumencie, ani w źródłach informacji.

 Forma nazwy

W nazwie imprezy pomija się zawsze jej numer i rok odbycia się oraz miejsce, w którym się odbywała, o ile występuje ono na końcu nazwy, jako element dający się oddzielić. Dane te są zapisywane jako dopowiedzenia do nazwy imprezy.

 Dopowiedzenia

Dopowiedzeniami do nazwy imprezy są:                                                                                          -numer imprezy,
data odbycia imprezy,
miejsce lub miejsca, w których impreza odbyła się

Dopowiedzenia zapisuje się w nawiasie okrągłym z odstępem przed pierwszym nawiasem. Kolejne dopowiedzenia oddziela się średnikiem z odstępem po obu stronach. Numer imprezy podaje się zawsze cyframi arabskimi, niezależnie od tego, w jakiej formie wystąpił w nazwie w dokumencie lub źródle informacji, np.:

hasło: Festiwal Claudio Monteverdiego (4 ; 2000 ; Warszawa)                                                       nazwa występująca w dokumencie: IV Festiwal Claudio Monteverdiego w Warszawie: 11-24 października 2000.

Data imprezynależy podawać rok lub lata, w których impreza odbywała się, np.:

611 29 |a Międzynarodowy Festiwal Widowisk Misteryjnych |n (4 ; |d 2000 ; |c Kraków)

Dokładne daty podaje się tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do rozróżnienia dwóch lub więcej imprez o tej samej nazwie, które odbyły się w tym samym roku i tym samym miejscu i których nie rozróżnia kolejny numer. Pełną datę podaje się wówczas zgodnie z normą PN-90/01204. Numeryczne zapisywanie dat i czasu dnia, tzn. w kolejności: rok-miesiąc-dzień/dni.                                                                                                                                     

Miejsce imprezy – podaje się w zasadzie nazwę miejscowości, w której impreza odbyła lub odbywa się. Jeśli nazwa miejscowości nie wystarcza do identyfikacji, należy ją rozwinąć poprzez dodanie w wypadku nazw polskich – nazwy odpowiedniej jednostki administracyjnej, w przypadku nazw obcych – nazwy państwa, zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji na hasło geograficzne. Nazwy uściślające lokalizację podaje się po przecinku i odstępie za nazwą miejscowości. Imprezy, które odbywały się w dwóch miejscach, otrzymują dopowiedzenie z nazwami obu miejscowości, podanymi w kolejności w jakiej wystąpiły w oficjalnej nazwie imprezy, oddzielonymi kreską ukośną z odstępami po obu jej stronach.

Nie podaje się nazwy miejsca, o ile stanowi ona integralną część nazwy imprezy, np.:

611 29 |a Toruński Festiwal Nauki i Sztuki |n (1 ; |d  2001)

611 29 |a Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej |n (24 ; |d  2002)

611 29 |a Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”

611 29 |a Roskilde Festival

611 29 |a Festival d’Avignon

Zasada ta dotyczy również tych przypadków, gdy nazwa miejsca jest zapisana w nazwie imprezy w innej wersji językowej niż pozostałe elementy nazwy, np.:

611 29 |a Międzynarodowy Festiwal Oratoryjno-Kantatowy „Wratislavia Cantans”

Imprezy, które odbywały się w większej liczbie miejsc otrzymują w dopowiedzeniu bądź miejsce pierwsze z dodanym skrótem ”etc.”, bądź państwo. Imprezy, które odbywały się w wielu miejscach w dwóch państwach, otrzymują w dopowiedzeniu nazwy tych państw, oddzielone kreską ukośną. Nazwy miejscowości podajemy w języku polskim, o ile nazwy takie występują w źródłach informacji, natomiast nazwy państw w ich formie popularnej, np.:

611 29 |a Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej |n (13 ; |d 2008 ; |c Austria / Szwajcaria)

611 29 |a Międzynarodowy Zlot Spadochronowy Power Boogie |d (2007 ; |c Przasnysz)

611 29 |a Międzypowiatowy Konkurs Literacki „Polscy nobliści – Czesław Miłosz” |n (4 ;  |d 2009 ; |c Kozienice)

Jeśli przedmiotem dokumentu jest historia imprezy odbywającej się cyklicznie, w dopowiedzeniu do nazwy może wystąpić jedynie nazwa miejsca, w którym impreza ta odbywa się, np.:

Esposizione Internazionale d’Arte (Wenecja)