Programy i projekty (np. unijne)

PROGRAMY i PROJEKTY (np. UE)

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej pojawiło się wiele materiałów dot. aktywności obywateli działających w ramach instytucji non profit, a także pewnych agend państwowych, które stawiają sobie za cel  poprawę jakości życia, pozytywną zmianę polskiej rzeczywistości, kształcenie, szkolenia poprzez realizację pewnych programów i udział w projektach. Według Kartoteki Haseł Wzorcowych nazwy poniższych projektów wpisujemy w pole 610 29 – jako hasła korporatywne.  

610 29 a| Socrates (program)

610 29 a |Comenius (program)

610 29 a |Erasmus (program)

610 29 a |Grundtvig (program)

 Inne pokrewne rekordy Kartoteki Haseł Wzorcowych:

150                  |a Programy pomocowe UE

450                  |a Fundusze przedakcesyjne

450                  |a Programy przedakcesyjne

450                  |a Programy pomocy przedakcesyjnej

550                  |w g  |a Pomoc zagraniczna

550                  |w g  |a Programy UE

510      2.         |w h |a DAPHNE

510      2.         |w h |a EaSI

510      2.         |w h |a ISPA

510      2.         |w h |a MEDA

510      2.         |w h |a PHARE

510      2.         |w h |a PROGRESS

510      2.         |w h |a SAPARD

150                  |a Programy UE

360                  |a izt. odpowiednie tematy z określnikiem – programy i fundusze wspólnotowe, np.: Nauka – programy i fundusze wspólnotowe, Mazowieckie, województwo (od 1999) – programy i fundusze wspólnotowe

450                  |a Programy wspólnotowe

510      2.         |w g |a Unia Europejska |x finanse

510      2.         |w g |a Unia Europejska |x polityka

550                  |w h |a Programy pomocowe UE

150                  |a Dom. Moje Centrum Świata (program)

450                  |a Home. My Centre of the World (project)

450                  |a Project Home. My Centre of the World

450                  |a Projekt Dom. Moje Centrum Świata

665                  |a program szkolenia animatorów kultury; projekt w ramach programu wspólnotowego Animus Project (Animus – An International Network for Training in Culture Animation)

670                  |a Dom : moje centrum świata = Home : my centre of world / [publikacja została zredagowana przez: Michał Wojtowski and Brendan Jackson]. – Warszawa, [2003]

670                  |a www.animusproject.net

150                  |a Makaton

450                  |a Makaton language programme

450                  |a Metoda makaton

450                  |a Program rozwoju komunikacji Makaton

450                  |a System Makaton

550                  |w g |a Komunikacja wspomagająca

667                  |a s

670                  |a Wikipedia