Wojewódzka Sieć Bibliotek

 

 

Nazwa Oddziału Zakres kompetencji
Oddział Instrukcyjno-Metodyczny Tel.: (22) 625 79 15 e-mail: instr@koszykowa.pl udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej bibliotekom publicznym województwa mazowieckiego w zakresie: organizacji bibliotek, komputeryzacji, upowszechniania czytelnictwa; opracowywanie, na podstawie obowiązujących przepisów i zaleceń władz nadrzędnych, instrukcji i wytycznych dla wojewódzkiej sieci bibliotek publicznych; udzielanie konsultacji w zakresie form i metod pracy bibliotecznej; przeprowadzanie wizytacji bibliotek publicznych; współpracowanie z organizatorami bibliotek publicznych i przedstawianie im wniosków z przeprowadzonych wizytacji; prowadzenie działalności dydaktycznej dla pracowników bibliotek publicznych województwa mazowieckiego oraz współdziałanie z instytucjami prowadzącymi szkolenia dla bibliotekarzy; opracowywanie coroczne analizy działalności sieci bibliotek publicznych województwa mazowieckiego; sprawowanie nadzoru merytorycznego nad siecią bibliotek publicznych województwa mazowieckiego.
  prowadzenie oceny przydatności bieżącej produkcji wydawniczej dla bibliotek; organizowanie przeglądów nowości wydawniczych; sprawowanie nadzoru i przeprowadzanie selekcji księgozbiorów bibliotek publicznych; uczestniczenie w wizytacjach bibliotek publicznych; prowadzenie analizy i wycinkowe badania w zakresie struktury księgozbiorów i ich wykorzystania.
Oddział Nowości Wydawniczych Tel.: (22) 5374-182, (22) 5374-177 e-mail: onw@koszykowa.pl udzielanie pomocy bibliotekom publicznym województwa mazowieckiego w zakresie opracowania zbiorów; opracowywanie opisów bibliograficznych nowości wydawniczych prezentowanych na przeglądach nowości wydawniczych; współorganizowanie przeglądów nowości wydawniczych; przekazywanie bibliotekom publicznym województwa mazowieckiego opisów bibliograficznych książek prezentowanych na przeglądach wydawniczych; prowadzenie melioracji bazy katalogowej przeglądów nowości wydawniczych; bieżące informowanie bibliotek publicznych o wszelkich zmianach w obowiązującym formacie opisu bibliograficznego; sprawdzanie poprawności prowadzenia baz katalogowych bibliotek publicznych; współpracowanie z  komórkami organizacyjnymi w zakresie przyjętych zasad opisu bibliograficznego; współtworzenie kartoteki haseł wzorcowych.