Organizacje

     ORGANIZACJE

Występują pod własnymi nazwami, zgodnie z ogólnymi zasadami. Hasłem dodatkowym w opracowaniu dokumentów związanych z działalnością związków zawodowych i stowarzyszeń twórczych jest temat wyrażający dziedzinę działalności lub grupę zawodową z określnikiem – organizacje oraz  stosownymi określnikami: geograficznym i chronologicznym. Ostatnio obserwujemy tendencję do zastępowania dotychczas stosowanego schematu: desygnat – organizacje –  hasłami typu: organizacje plus przymiotnik od nazwy przedmiotu stowarzyszania np. Organizacje dziecięce,  Organizacje młodzieżowe, Organizacje kobiece, Organizacje gospodarcze itp.  Temat geograficzny  nazywający obszar, na którym działa dana organizacja otrzymuje określnik odnoszący się do dziedziny działalności danej organizacji i określnik organizacje. Poniżej prezentujemy rekord hasła Organizacje zawierający wśród tematów węższych również nowe tematy wprowadzone zgodnie ze wspomnianymi zasadami:

Organizacje

NU       Organizacje społeczne

NU       Stowarzyszenia

NU       Towarzystwa

TS        Grupy społeczne

TK        Działalność pożytku publicznego

TK        Kultura organizacyjna

TK        Organizacja

TK        Regulaminy

TK        Statuty

TW      Fundacja

TW      Instytucje nonprofit

TW      Instytucje użyteczności publicznej

TW      Kluby parlamentarne

TW      Organizacje charytatywne

TW      Organizacje dziecięce

TW      Organizacje gospodarcze

TW      Organizacje kobiece

TW      Organizacje kombatanckie

 TW     Organizacje międzynarodowe

 TW     Organizacje młodzieżowe

TW      Organizacje naukowe

TW      Organizacje paramilitarne

TW      Organizacje religijne

TW      Organizacje tajne

TW      Organizacje terrorystyczne

TW      Partie polityczne

TW      Ruchy i organizacje chłopskie

TW      Ruchy i organizacje robotnicze

            zt. odpowiednie tematy z określnikiem – organizacje, np.: Inżynierowie – organizacje, Warszawa – organizacje, Żydzi – organizacje                                                                                             To już pięć lat / |c Roman Fido.

61029|a Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej. |b Oddział Pionki    650 9 |a Niepełnosprawni |x organizacje |z Polska |y 21 w.                                                               651 9 |a Pionki (pow. Radom) |x opieka społeczna |x organizacje |y 21   w.                                                                                                                                                                       Nie bój się chorego! / |c Krystyna Jałyńska-Kwiatkowska ; rozm. przepr. Monika Grudzińska.

60019|a Jałyńska-Kwiatkowska, Krystyna

61029|a Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

650 9 |a Chorzy z chorobą Alzheimera |x opieka społeczna |z Polska |y 21 w.

650 9 |a Domy pomocy społecznej |z Polska |y 21 w.

651 9 |a Kukawki (gm. Przesmyki) |x opieka społeczna |y 21 w.

651 9 |a Ptaszki (gm. Mordy) |x opieka społeczna |y 21 w.

655 9 |a Wywiady

W powyższych przykładach nie zastosowano tematu ogólnego z określnikiem organizacje. Odpowiedni mógłby być jedynie temat Organizacje, który wydaje się zbyt ogólny. Poprzestano więc na nazwie stowarzyszenia. By podkreślić obszar działania  organizacji można byłoby dodać  hasło – Siedlce (okręg) – organizacje – od 2001 r. lub  Siedlce (okręg) – opieka społeczna – organizacje – od 2001 r.

Hojni. Jak zawsze : |b pierwsze efekty XVII finału WOŚP / |c Alina Boczkowska.

61129 |a Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy |n (17 ; |d 2009 ; |c Płock)

650  9 |a Organizacje charytatywne |z Polska |21 w.

651  9 |a Płock |x imprezy |y 2009 r.

                                         Związki zawodowe, stowarzyszenia zawodowe

Jest trudno, ale idziemy do przodu : |b ZUZP / |c BES.

61029|a Polski Koncern Naftowy ORLEN

650  9|a Umowy zbiorowe |x projekty |z Polska |y 21 w.

650  9|a Związki zawodowe |z Polska |y 21 w.

651  9|a Płock |x przemysł |y 21 w.

Łamanie związków / |c Helena Leman.

520 |a Łamanie praw pracowniczych w płockiej firmie Fortum Heat.

60019|a Kubera, Anna

61029|a Fortum Heat (Polska)

61029|a Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyki Cieplnej „Komunalnik” (Płock)

650 9 |a Pracodawcy |x a związki zawodowe |z Polska |y 21 w..

650 9 |a Prawo pracy |z Polska |y 21 w.

650 9 |a Związki zawodowe |z Polska |y 21 w.

651 9 |a Płock |x energetyka |x zatrudnienie |y 21 w.

651 9 |a Płock |x organizacje |y 21 w.

25 rocznica rejestracji NSZZ „S” RI / |c Jerzy Karwowski.

61029|a NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”|y 1980-1981 r.

650 9 |a Związki zawodowe |z Polska |y 1980-1981 r.

650 9 |a Rolnicy |x organizacje |z Polska |y 1980-1981 r.

651 9 |a Strzegowo (pow. Mława ; okręg) |x organizacje |y 1980-1981 r.

                                             Organizacje gospodarcze i finansowe

Publikacje dotyczą instytucji finansowych, handlu i usług, przemysłu i energetyki, rolnictwa, rzemiosła, przedsiębiorstw małych i średnich.

Opracowywane są na zasadach ogólnych. W opracowaniu przedmiotowym w hasłach dodatkowych podajemy rodzaj instytucji finansowej (Banki centralne, Spółdzielczość oszczędnościowo-pożyczkowa, Zakłady ubezpieczeniowe, Kasy zapomogowo-pożyczkowe), usługowo-handlowej (Przedsiębiorstwo handlowe, Przedsiębiorstwo usługowe), lub (i) zakres działania lub rodzaj oferowanych usług (Działalność charytatywna, Ubezpieczenia majątkowe, Hotelarstwo, Gastronomia) oraz nazwę geograficzną (siedzibę) instytucji (o ile ma ona charakter lokalny) z odpowiednimi określnikami. Podobnie podajemy branżę przemysłu lub charakter działalności przedsiębiorstwa (Hutnictwo, Węgiel kamienny – górnictwo, Szkło – przemysł) lub jego rodzaj (Elektrownie, Stocznie). Po nazwie geograficznej dodajemy odpowiednie określniki ogólne – energetyka, – górnictwo, – przemysł  itp.

Kącik Towarzystwa Rozwoju Gminy Strzegowo / |c A. Giżyńska.

61029 |a Towarzystwo Rozwoju Gminy Strzegowo |y 21 w.

650  9 |a Organizacje gospodarcze |z Polska |y 21 w.

651  9 |a Strzegowo (pow. Mława ; okręg) |x gospodarka |x organizacje |y 21 w.

Spotkanie BCC / |c oprac. Z. Pasik.

60019 |a Goliszewski, Marek

61029 |a Siedlecka Loża Business Centre Club (Siedlce)

650 9 |a Przedsiębiorcy |x organizacje |z Polska |y 21 w.

651 9 |a Siedlce (okręg) |x gospodarka |x organizacje |y 21 w.

651 9 |a Wola Suchożebrska (gm. Suchożebry) |x imprezy |y 2007 r.

Siedlecka Rada Biznesu / |c Mariola Zaczyńska.

60019 |a Symanowicz, Mirosław

61029 |a Siedlecka Rada Biznesu (Siedlce)

651  9 |a Siedlce |x gospodarka |x organizacje |y 21 w.

Inkubatory dla przedsiębiorczych.

61029 |a Siedlecka Rada Biznesu (Siedlce)

61029 |a Siedleckie Studenckie Forum Business Centre Club (Siedlce)

61029 |a Akademia Podlaska (Siedlce). |b Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości                                                                                                                                              61029 |a Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (Siedlce). |b Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

650 9 |a Inkubatory przedsiębiorczości |z Polska |y 21 w.

650 9 |a Przedsiębiorczość (postawa) |z Polska |y 21 w.

651 9 |a Siedlce |x gospodarka |x organizacje |y 21 w.

651 9 |a Siedlce |x szkolnictwo wyższe |y 21 w.

Dajemy 20.000 zł na założenie firmy! / |c Joanna Pasiak.

61029 |a Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju „EQUUS” (Łosice)

650  9 |a Przedsiębiorczość (postawa) |x popularyzacja |z Polska |y 21 w.

650  9 |a Przedsiębiorstwo małe i średnie |z Polska |y 21 w.

651  9 |a Łosice |x gospodarka |x organizacje |y 21 w.

                     Organizacje i stowarzyszenia naukowe

Organizacje i stowarzyszenia naukowe występują pod swoimi własnymi nazwami, zgodnie z  ogólnymi zasadami. Hasłem dodatkowym w opracowaniu dokumentów na temat towarzystw naukowych jest temat wyrażający dziedzinę wiedzy lub zakres zainteresowań danego ciała zbiorowego z określnikiem ogólnym –organizacje oraz odpowiednimi określnikami: geograficznym i chronologicznym. W opisie przedmiotowym dokumentów na temat towarzystw regionalnych  lub regionalnych i lokalnych oddziałów towarzystw ogólnokrajowych dodaje się hasło geograficzne, wyrażające siedzibę towarzystwa regionalnego lub oddziału z określnikami ogólnymi – nauka – organizacje, np.

Profesorowi Aleksandrowi Gieysztorowi, członkowi honorowemu Towarzystwa Naukowego Płockiego w 80-tą  rocznicę urodzin oraz 60-lecie twórczej współpracy z  Towarzystwem /|c[koncepcj i oprac. Jakub Chojnacki].

600 19 |a Gieysztor, Aleksander|d(1916-1999)

610 29 |a Towarzystwo Naukowe Płockie |x obchody

651  9 |a  Mazowsze |y do 15 w.

651  9 |a Płock |x nauka |x organizacje

655  9 |a Księgi pamiątkowe

Gostyniński Oddział Towarzystwa Naukowego Płockiego 1947-1953 /|cBarbara Konarska-Pabiniak.

61029 |aTowarzystwo Naukowe Płockie.|bOddział (Gostynin)

650 9 |aOrganizacje naukowe|Polsk|y20 w.

651 9 |aSierpc| x nauka| x organizacje|y20 w.

Reaktywacja towarzystwa historycznego / |c Kordian.

61029|a Polskie Towarzystwo Historyczne. |b Oddział (Garwolin)

650 9 |a Historiografia |x organizacje |z Polska |y od 1980 r.

651 9 |a Garwolin |x nauka |x organizacje |y od 1980 r.

                                        Organizacje kombatanckie

Występują pod własnymi nazwami, zgodnie z ogólnymi zasadami. W opisie przedmiotowym dokumentów na temat organizacji kombatanckich skupiających żołnierzy różnych formacji występuje obligatoryjnie hasło dodatkowe wyrażone tematem Organizacje kombatanckie oraz odpowiednimi określnikami: geograficznym i chronologicznym.

Jeśli dana organizacja skupia kombatantów konkretnej wojny, powstania, bitwy itp. należy dodać hasło składające się z nazwy odpowiedniego wydarzenia historycznego z określnikami ogólnymi – kombatanci – organizacje, np.

Statut Towarzystwa Weteranów Polskich z r. 1863. – Lwów, 1887.

610 29 |a Towarzystwo Weteranów Polskich z r. 1863

650   9 |a Kombatanci |x opieka społeczna |z Polska |y 19 w.

650   9 |a Powstanie 1863 r. styczniowe |x kombatanci |x organizacje

651   9 |a Galicja |x organizacje |y 19 w.

655   9 |a Statuty

Kombatanci połączeni : |b żołnierze, weterani walki cywilnej i weterani z lat 1944-1956 razem / |c Jarosław J. Szafrański.

61029 |a Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. |b Koło (Sokołów Podlaski)

650  9 |a Organizacje kombatanckie |z Polska |y 21 w.

651  9 |a Sokołów Podlaski |x organizacje |y 21 w.

Przymusowa służba Polsce : |b 15 lat Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy – Górników / |c (rł).

61029 |a Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników. |b Okręg (Płock) |x obchody |y 2006 r.

650  9 |a Organizacje kombatanckie |z Polska |y od 1989 r.

651  9 |a Płock |x organizacje |x imprezy |y 2006 r.

Łączy przeszłość, dzielą ich poglądy : |b spotkanie sokołowskich kombatantów / |c Piotr Jankowski.

61029 |a Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. |b Koło (Sokołów Podlaski)

650  9 |a Organizacje kombatanckie |z Polska |y 21 w.

6519 |a Sokołów Podlaski |x organizacje |y 21 w.

                                                Organizacje młodzieżowe

Zmierzając ku doskonałości :|b historia Katolickiego  Stowarzyszenia Młodzieży w zarysie – lata 1919-1951 / |c Piotr Chudziński. – Gniezno, 2002.
610 29 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej
610 29 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej
650   9 Organizacje religijne |z Polska| y 20 w.
650   9 Organizacje młodzieżowe |z Polska| y 20 w.
SMS czyni dobro : |b Stowarzyszenie Młodzieży Suchedniowa / |c Izabela Bogusławska, Elżbieta Piasta.

61029 |a Stowarzyszenie Młodzieży Suchedniowa

650  9 |a Organizacje charytatywne |z Polska |y 21 w.

650  9 |a Organizacje młodzieżowe |z Polska |y 21 w.

651  9 |a Suchedniów (woj. świętokrzyskie) |x organizacje |y 21 w.

Kurs instruktorek skautingu w Rusinowie / |c Stanisław Abramczyk.

61029 |a Żeńskie Drużyny Skautingowe |y 1918-1939 r.

650  9 |a  Organizacje młodzieżowe |z Polska |y 1918-1939 r.

650  9 |a Skauting |z Polska |y 1918-1939 r.

651  9 |a Rusinów (pow. Przysucha ; okręg) |x organizacje |y 1918-1939 r.

Jeśli w opisie występuje hasło korporatywne Związek Harcerstwa Polskiego nie stosujemy tematu ogólnego Harcerstwo, chyba, że chcemy wyrazić inną treść np.

Harcerstwo duchowej niepodległości :|bduszpasterstwo harcerskie w dokumentach Służby Bezpieczeństwa i archiwaliach środowisk harcerskich 1983-1989 /|cWojciech Hausner, Marcin Kapusta ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

610 24 Związek Harcerstwa Polskiego|y1980-1989 r.

650   4 Duszpasterstwo młodzieży|xkatolicyzm|zPolska|y1980-1989 r.

650   4 Harcerstwo|xreligia|y1980-1989 r.

650   4 Służba bezpieczeństwa|zPolska|y1980-1989 r.

650   4 Zbiory archiwalne|zPolska|y1980-1989 r.

655   4 Źródła historyczne

Z dziejów Związku Harcerstwa Polskiego w Glinojecku / |c Henryk Bogusławski.

61029 |a Związek Harcerstwa Polskiego |y 20 w.

651  9 |a Glinojeck (pow. Ciechanów) |x organizacje |y 20 w.

Podwójny jubileusz : |b święto zuchów i Sokołowskiego Domu Harcerza / |c Anna Przesmycka. 5208 |a 80-lecie ruchu zuchowego i 10-lecie Sokołowskiego Domu Harcerza.

61029 |a Sokołowski Dom Harcerza (Sokołów Podlaski)

61029 |a Związek Harcerstwa Polskiego. |b Hufiec (Sokołów Podlaski)

651  9 |a Sokołów Podlaski |x organizacje |y 20-21 w.

                               Organizacje mniejszości narodowych

            Występują pod własnymi nazwami, zgodnie z ogólnymi zasadami. Organizacje te na ogół mają dwie wersje nazwy: w języku narodowym społeczności, którą reprezentują oraz w języku urzędowym państwa, na którego terytorium funkcjonują. W hasłach przedmiotowych preferowana jest wersja nazwy w języku danej mniejszości.

            W opracowaniu przedmiotowym dokumentów na temat organizacji polonijnych należy dodać tematy:  Organizacje polonijne z odpowiednimi  określnikami – geograficznym i chronologicznym, Mniejszości narodowe z określnikiem ogólnym – organizacje oraz odpowiednimi określnikami geograficznym i chronologicznym, nazwę geograficzną wyrażającą siedzibę danej organizacji lub region będący obszarem jej działania, z określnikiem ogólnym – organizacje oraz odpowiednim określnikiem chronologicznym, np.

Powroty do miasta młodości / |c Jerzy Madejski.
60019|a Pflugh-Sienkiewicz, Barbara
61029|a Związek Polaków w Austrii „Strzecha”
650 9 |a Mniejszości narodowe |x organizacje |z Austria |y 20-21 w.
650 9 |a Organizacje polonijne |z Austria |y 20-21 w.
651 9 |a Radom |x biografie |y 20-21 w.

Żydowskie organizacje społeczne w Łodzi do 1939 roku. / Kazimierz Badziak, Jacek Walicki.

650 _9 |a Żydzi |x opieka społeczna |x organizacje |z Polska |y 19-20 w.                               651 _9 |a Łódź  |x opieka społeczna |x organizacje |y19-20w.

                                   Sport (kluby, drużyny)

            W opisie przedmiotowym klubów i drużyn stosujemy w hasłach korporatywnych formy nazwy popularne, obiegowe, te które są najbardziej znane i które wystarczą do identyfikacji, np. Legia Warszawa, Pogoń Szczecin, Arka Gdynia. W opracowaniu przedmiotowym poza hasłem-nazwą własną występują obligatoryjnie następujące rodzaje tematów :

– nazwa dyscypliny sportowej z określnikiem – organizacje i odpowiednimi określnikami geograficznym i chronologicznym,

– nazwa miejscowości będącej siedzibą klubu lub drużyny z określnikami – sport – organizacje i odpowiednim określnikiem chronologicznym,

– dla klubów sportowych bądź drużyn klubowych – temat Kluby sportowe z odpowiednimi określnikami geograficznym i chronologicznym, np.

Zostali trampkarze i długi zielonych / |c Magdalena Ciepielak.

61029 |a Radomiak Radom

650  9 |a Kluby sportowe |x finanse |z Polska |y 21 w.

650  9 |a Piłka nożna |x organizacje |z Polska |y 21 w.

651  9 |a Radom |x sport |x finanse |y 21 w.

Marzą nam się bandy pełne reklam / |c Waldemar Cieciera ; rozm. przepr. Justyna Duszyńska. 5208 |a Rozmowa z prezesem MKS „Pogoń” Siedlce.

60019 |a Cieciera, Waldemar

61029|a Miejski Klub Piłkarski „Pogoń” (Siedlce)

650 9 |a Kluby sportowe |x finanse |z Polska |y 21 w.

650 9 |a Piłka nożna |x finanse |z Polska |y 21 w.

651 9 |a Siedlce |x sport |x organizacje |y 21 w.

655 9 |a Wywiady

Jubileusz 85-lecia Zwolenianki / |c M.K.

61029 |a Zwolenianka (Zwoleń)

650  9 |a Kluby sportowe |z Polska |y 20-21 w.

650  9 |a Piłka nożna |x organizacje |z Polska |y 20-21 w.

651  9 |a Zwoleń |x sport |x organizacje |y 20-21 w.

Najpoważniejszy kryzys w radomskiej siatkówce / |c Roman Furciński.

61029 |a Jadar Radom (klub sport.)

650  9 |a Siatkówka (sport) |x organizacje |z Polska |y 21 w.

651  9 |a Radom |x sport |y 21 w.

Paweł Wróbel został nowym trenerem Podlasia / |c Arkadiusz Brodziński.

60019 |a Wróbel, Paweł

61029 |a Miejski Klub Sportowy „Podlasie” (Sokołów Podlaski)

650  9 |a Kluby sportowe |z Polska |y 21 w.

650  9 |a Piłka nożna |x organizacje |z Polska |y 21 w.

650  9 |a Trenerzy i instruktorzy sportowi |z Polska |y 21 w.

651  9 |a Sokołów Podlaski |x sport |x organizacje |y 21 w.

.Grają w unihokeja / |c Arkadiusz Brodziński.

61029 |a ULKS Olimpia (Łochów)

650  9 |a Unihokej |z Polska |y 21 w.

651  9 |a Łochów (pow. Węgrów) |x sport |x organizacje |y 21 w.

Reaktywacja klubu hokejowego? / |c Stella Rosa.

60019|a Jakubowski, Piotr

61029|a Siedleckie Towarzystwo Hokejowe (Siedlce)

650  9|a Hokej na lodzie |x popularyzacja |z Polska |y 21 w.

650  9|a Obiekty i urządzenia sportowe |x budownictwo |x projekty |z Polska |y 21 w.

651  9|a Siedlce |x sport |x inwestycje |y 21 w.

651  9|a Siedlce |x sport |x organizacje |y 21 w.

Zaczyna się ruch przy stołach pingpongowych / |c Sławomir Kindziuk.

61029|a Miejski Klub Sportowy „Pogoń” (Siedlce)

650  9|a Ping-pong |z Polska |y 21 w.

651  9|a Siedlce |x sport |x organizacje |y 21 w.