E-doręczenia

Informujemy, że biblioteki publiczne jako samorządowe instytucje kultury są formalnie zobowiązane do założenia elektronicznej skrzynki do tzw. e-doręczeń (doręczeń elektronicznych) na portalu edoreczenia.gov.pl w terminie do 10 grudnia 2023 r.

Obowiązek ten wynika z:

Art. 155 ust. 5 wspomnianej Ustawy jednoznacznie wskazuje na instytucje kultury jako jednostki zobowiązane do przestąpienia do systemu e-doręczeń:

„Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia określonego w komunikacie wydanym na podstawie ust. 10”.

Natomiast wspomniany komunikat określa termin przystąpienia instytucji kultury do systemu e-doręczeń na 10 grudnia 2023 r.

Docelowo system e-doręczeń ma zastąpić tradycyjną korespondencję listową, jednak przede wszystkim w odniesieniu do pism urzędowych i listów poleconych. Nadal będzie możliwe wysyłanie listów tradycyjnych np. z zaproszeniami, listami okolicznościowymi itp. Na chwilę obecną trudno ocenić, czy rzeczywiście od 10 grudnia podmioty publiczne będą zobligowane do korzystania wyłącznie z systemu e-doręczeń zamiast tradycyjnych listów poleconych, jednak wszystkie biblioteki publiczne powinny być na to gotowe i założyć skrzynkę elektroniczną w systemie e-doręczeń nie później niż we wspomnianym terminie. Można to zrobić pod adresem: Uzyskaj adres do e-Doręczeń u publicznego dostawcy usługi – Gov.pl – Portal Gov.pl (www.gov.pl).

Więcej informacji o planowanym systemie e-doręczeń można uzyskać pod adresem: e-Doręczenia – e-Doręczenia – Portal Gov.pl (www.gov.pl)